ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

GR | EN
 

Λειτουργία

Γενικό Αρχείο ΥΣΑ

Τα αρχεία της ΥΣΑ μέχρι το 1941, πλην των ιστορικών στοιχείων που τηρεί η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΓΕΣ / ΔΙΣ), περιλαμβάνουν:
 • Ελλιπή γενικά στρατιωτικά αρχεία από το 1863
 • Πλήρη στρατιωτικά αρχεία περιόδων 1912–13, 1918–19, 1921–22
 • Αρχεία της περιόδου 1940–41
 • Πλήρες αρχείο στρατιωτικών νοσοκομείων από το 1920
Από το 1951, στην ΥΣΑ τηρούνται τα αρχεία των διαλυομένων φορέων του Στρατού. Μετά το 1966 τηρούνται όλα τα αρχεία των φορέων του Στρατού καθώς και τα ατομικά έγγραφα του αποστρατευομένου στρατιωτικού και συνταξιοδοτουμένου πολιτικού προσωπικού.

Κατηγορίες Αρχείων

Το αρχείο της ΥΣΑ αναλόγως της φύσεως και του θέματος, ταξινομείται στις ακόλουθες κατηγορίες:
 • Διοικητικής Φύσης:
  • Προσωπικού, Δικαστικών Θεμάτων, Στρατολογίας και Επιστράτευσης
 • Πληροφοριών
 • Επιχειρήσεων - Εκπαίδευσης - Οργάνωσης
 • Υγειονομικής Φύσης (φάκελοι υγειονομικής κατάστασης)
 • Διαχειριστικής Φύσης:
  • Διαχείρισης Υλικών και Εφοδίων – Χρηματικού και Ειδικό Αρχείο Χρηματικού
 • Αρχεία Διαφόρων Θεμάτων και Υπηρεσιών:
 • Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ), Στρατιωτικών Σχολών, Ειρηνευτικών Αποστολών.
Διευκρινίζεται ότι, σε ό,τι αφορά στα «Διατηρητέα Ιστορικά Στοιχεία» του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), υπεύθυνος φορέας (όχι αρχειακός) είναι η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ).

Διαδικασίες Αρχειοθέτησης

Τα στρατιωτικά αρχεία των φορέων (ΓΕΣ, στρατηγείων, σχηματισμών, διοικήσεων, στρατιωτικών αντιπροσωπειών, μονάδων, σχολών και υπηρεσιών, Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων και ΓΕΕΘΑ, όπως προαναφέρεται), όταν συμπληρωθούν τα προβλεπόμενα χρονικά όρια τήρησής τους ως ενεργών αρχείων για λόγους ιστορικούς και πληροφόρησης, ή άμεσα σε περίπτωση διάλυσης του φορέα έκδοσής τους, εκκαθαρίζονται αρχικά και όπως προβλέπεται από την υπουργική απόφαση του 2005, αποστέλλονται στην ΥΣΑ για αρχειοθέτηση.

Η ΥΣΑ παραλαμβάνει τα αρχεία από τους φορείς, σύμφωνα με ετήσιο πρόγραμμα, το οποίο εγκρίνεται από το ΓΕΣ / ΔΟΡ.
Στη συνέχεια προβαίνει σε έλεγχο πληρότητας και σε διαλογή, ταξινόμηση, καταχώρηση, ευρετηρίαση και τοποθέτηση των αρχείων σε θέσεις προσωρινής αποθήκευσης.

Τα ατομικά έγγραφα του μονίμου στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού τηρούνται ξεχωριστά.
           
Η υπάρχουσα διαδικασία προβλέπει μικροφωτογράφιση των αρχείων με βάση εσωτερικό πρόγραμμα της ΥΣΑ και αρχειοθέτηση των μικροφίλμ. Ο όγκος που καταλαμβάνουν τα μικροφίλμ είναι ελάχιστος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έρευνα και είναι σχεδόν άφθαρτα. Μετά τη μικροφωτογράφισή τους, τα αρχεία σε φυσική μορφή καταστρέφονται.

Το πρόγραμμα ψηφιοποίησης στην παρούσα φάση διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού στο αρχείο είτε άμεσα είτε μέσω των φορέων του ΓΕΣ.

Χάρη στη χρήση μηχανήματος που έχει ήδη αποκτήσει η ΥΣΑ, υπάρχει η δυνατότητα μετατροπής του ψηφιοποιημένου αρχείο σε μικροφίλμ.

Αξιοποίηση Αρχείου

Η ΥΣΑ παρέχει αρχειακό υλικό κατά κύριο λόγο στο ΓΕΣ.

Η χορήγηση στοιχείων από αρχεία της ΥΣΑ σε πολίτες γίνεται ως εξής:

Από το μη διαβαθμισμένο αρχείο, μετά αίτημα των ενδιαφερομένων,  δίδονται στοιχεία που δεν εμπίπτουν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και είναι ανοικτά στην έρευνα του κοινού (συμπεριλαμβανομένων των ειδικών αρχείων του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού και εκείνων υγειονομικού ενδιαφέροντος). Εφαρμόζονται οι διατάξεις για το δικαίωμα, τους όρους, τις προθεσμίες και τη διαδικασία πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα.

Η αποδέσμευση για τα διαβαθμισμένα στρατιωτικά αρχεία δεν επιτρέπεται από το Άρθρο 27 του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας (ΕΚΑ), που έχει εκδοθεί σε εκτέλεση του Άρθρου 4 § 3 του ΝΔ 17 / 1974 «Περί πολιτικής σχεδιάσεως εκτάκτου ανάγκης». Διευκρινίζεται ότι:
 • Εξουσιοδοτημένος για αποδιαβάθμιση αρχείου είναι μόνο ο εκδότης του ή, σε περίπτωση που αυτός δεν υπάρχει πλέον, ο καθ’ ύλη αρμόδιος φορέας του οικείου επιτελείου.
 • Δεν επιτρέπεται η αποδιαβάθμιση του αρχείου ούτε μετά την παρέλευση συγκεκριμένου αριθμού ετών, παρ’ ότι μέρος του δυνατό να έχει γίνει ήδη γνωστό με την έκδοση σχετικών μελετών.
Στο βίντεο φαίνονται οι διαδικασίες λειτουργίας της Υπηρεσίας, από τον έλεγχο και την ταξινόμηση της εισόδου αρχείων, την αρχειοθέτηση και μετατροπή τους σε ψηφιακή και φωτογραφημένη μορφή, μέχρι την τελική αποθήκευση του αποθέματος, την έρευνα και την αξιοποίησή τους από την ΥΣΑ.

Παρακολουθείστε το video


 
globo
wcag2AA
ssllogo

europaeu

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

digitalplan
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
espa espa

ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
(Άξονας Προτεραιότητας 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση»)