ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

GR | EN
 

Το έργο

"Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη Ιστορικού Αρχείου Υπηρεσίας Στρατιωτικών Αρχείων (ΥΣΑ)" 
ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΣ/ΥΣΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ 2.405.003,50€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ GLOBO Technologies A.E. - AMS Ε.Π.Ε
 

Εισαγωγή

Η Ελληνική Ιστορία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Πολιτισμού της χώρας. Η ιστορική μνήμη συντελεί τα μέγιστα στην διατήρηση της εθνικής συνείδησης στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, κατά την οποία τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε έθνους σταδιακά παραμερίζονται και η ιστορική γνώση απομακρύνεται από τις νέες γενιές.
Επιπλέον, το αρχείο της Υ.Σ.Α. επισκέπτονται καθημερινά πολίτες οι οποίοι ζητούν διάφορα πιστοποιητικά όπως προϋπηρεσίας, συνταξιοδότησης κλπ.
Ήταν λοιπόν άμεση ανάγκη η διατήρηση των στοιχείων αυτών, όπου υπάρχουν, αλλά και η οργάνωσή της προς υποβοήθηση της αναζήτησης από κάθε ενδιαφερόμενο. Το έργο που υλοποιήθηκε αποσκοπούσε ακριβώς στην ψηφιοποίηση, οργάνωση και ψηφιακή αρχειοθέτηση των αρχείων της Υ.Σ.Α. και παράλληλα στην παροχή πρόσβασης στο ψηφιοποιημένο υλικό τόσο στον ερευνητή, ιστορικό, μελετητή όσο και στον απλό πολίτη και τις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες για τη λήψη πιστοποιητικών.
 

Αντικείμενο του Έργου

Το αντικείμενο του έργου που υλοποιήθηκε περιελάμβανε:
 
 • Προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής και συνοδευτικού λογισμικού,
 • Υπηρεσίες ψηφιοποίησης / ψηφιακής επεξεργασίας και Τεκμηρίωσης του αρχείου της  Υ.Σ.Α. για τη Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία. Περιλαμβάνουν την ψηφιοποίηση του πρωτογενούς υλικού, την αποθήκευση, την διαχείριση και την επεξεργασία του με σκοπό τη δημοσιοποίηση του περιεχομένου του στους πολίτες.
 • Ανάπτυξη διαδικτυακού τόπου για την προβολή του υλικού που ψηφιοποιήθηκε στο παγκόσμιο κοινό, το οποίο δεν έχει τη δυνατότητα να το επισκεφτεί ή επιθυμεί να εμβαθύνει σε αυτό, επιτρέποντάς την εύκολη αναζήτηση και πρόσβαση.
 • Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη (ηλεκτρονική αίτηση έκδοσης πιστοποιητικών), με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας παρεχόμενων υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω της ολοκλήρωσης υφιστάμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες στην κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης και διάφανης χρήσης των ψηφιακών υπηρεσιών από οποιονδήποτε, οπουδήποτε και οποτεδήποτε.

Ειδικότερα, στα πλαίσια του έργου ψηφιοποιήθηκε ιστορικό αρχείο στο οποίο περιλαμβάνονται στρατιωτικές εντολές και οδηγίες από το 1895.
Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει έγγραφα:
 
 • Διοικητικής Φύσεως: Υπηρεσιακά φύλλα που αφορούν στρατιωτικές μονάδες, Επιχειρήσεων- Εκπαίδευσης – Οργάνωσης - Μεταθέσεων, κινήσεων προσωπικού
 • Υγειονομικής Φύσεως: είναι αντίγραφα φύλλων νοσηλείας αξιωματικών και στρατεύσιμων
 • Στρατολογικά : Έγγραφα σχετικά με την κίνηση στρατολογικών μερίδων

Τα παραπάνω αρχεία βρίσκονται στην κατοχή και υπό τη διαχείριση της Υ.Σ.Α.
Όλο το παραπάνω ψηφιοποιημένο υλικό οργανώθηκε κατάλληλα και ενσωματώθηκε σε ειδικά σχεδιασμένες Βάσεις Δεδομένων.
Οι ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του παρόντος έργου θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών εν γένει, ιδίως του ένστολου και πολιτικού προσωπικού εν ενεργεία και σε σύνταξη. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που παρέχονται προς τον πολίτη και είναι πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά είναι:
 • Έκδοση προσωπικών εγγράφων (πιστοποιητικών προϋπηρεσίας, πιστοποιητικών συνταξιοδότησης κλπ) με μεγαλύτερη ευελιξία και αξιοπιστία.
 • Προβολή του εθνικού πολιτιστικού αποθέματος, μεγάλο μέρος του οποίου μέχρι σήμερα δεν προβάλλονταν λόγω του ευαίσθητου ως προς τη συντήρηση χαρακτήρα του.

   

Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη

Στους ωφελούμενους του παρόντος έργου περιλαμβάνονται:
 
 • Επιστημονικός κόσμος (ερευνητές, μελετητές): Ο επιστημονικός κόσμος αποκτά μια πληρέστατη και έγκυρη ψηφιακή βιβλιοθήκη. Το σημαντικό ιστορικό αρχείο της Υ.Σ.Α. έχει τεθεί στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου, παρέχοντας ένα ανεκτίμητο εργαλείο για την επιτέλεση του ερευνητικού έργου τους.
 • Εκπαιδευτικοί / Ακαδημαϊκοί φορείς (καθηγητές, ερευνητές, φοιτητές & σπουδαστές, μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης): Ο ακαδημαϊκός κόσμος που ασχολείται με τη νεώτερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία θα αποκτήσει μια πληρέστατη πηγή με άμεσο αποτέλεσμα την τεκμηριωμένη υποστήριξη των καθηγητών στη διδασκαλία των συγκεκριμένων θεμάτων αλλά και την παροχή προς τους σπουδαστές και φοιτητές απεριόριστου ψηφιοποιημένου υλικού σχετικού με το αντικείμενο των σπουδών του.
 • Απλοί πολίτες και Ειδικές ομάδες κοινού (ΑΜΕΑ, σύλλογοι): ως αποτέλεσμα του έργου, κάθε ενδιαφερόμενος θα αποκτήσει πλήρη πρόσβαση σε σημαντικά ιστορικά αρχεία, παρέχοντας ανεκτίμητη και δυσεύρετη (σήμερα) γνώση. Ειδικά οι άρρενες πολίτες έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά για συνταξιοδότηση και άλλα χρήσιμα έγγραφα με μεγαλύτερη ευελιξία και αξιοπιστία, χαμηλότερο κόστος, υψηλότερη ποιότητα και ταχύτητα. Έτσι θα αναπτυχθεί αίσθημα εμπιστοσύνης έναντι του ΥΠΕΘΑ.
 • Υπουργεία και φορείς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα λόγω της άμεσης πρόσβασής τους στο αρχείο της Υ.Σ.Α. θα απλοποιήσουν τη ροή των εργασιών τους.


Εργασίες Ψηφιοποίησης

Κατά την ολοκλήρωση της φάσης ψηφιοποίησης εκτελέστηκαν εργασίες που αφορούσαν στα ακόλουθα:
 
ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ  
ΔΕΜΑΤΑ 4.714
ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ 24.181
ΕΙΚΟΝΕΣ 10.395.323
JACKETS
ΤΕΚΜΗΡΙΑ 78.084
ΚΩΔΙΚΟΙ 24.559
ΕΙΚΟΝΕΣ 3.229.232
ROLLMICROFILMS 16/35
ΡΟΛΛΑ 1.584
ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ 1.584
ΕΙΚΟΝΕΣ 2.146.669
 
 

Εργασίες Τεκμηρίωσης και εγγραφές

Κατά την ολοκλήρωση της φάσης τεκμηρίωσης εκτελέστηκαν εργασίες που αφορούσαν στα ακόλουθα:
 
ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ 24.181
ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 241.810
JACKETS
ΕΓΓΡΑΦΕΣ 24.559
ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 98.236
ROLLMICROFILMS 16/35
ΕΓΓΡΑΦΕΣ 1.584
ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 4.752
 
 

Στόχοι και Έκταση του Έργου

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου περιλαμβάνουν:
 
 • Τη δημιουργία άρτια οργανωμένης ψηφιακής βιβλιοθήκης με το περιεχόμενο των ως άνω αρχείων αποθηκευμένο σε ψηφιακή μορφή, οργανωμένο σε θεματικούς καταλόγους και με πλήρη κωδικοποίηση και τεκμηρίωση κάθε αντικειμένου, έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες του καθηγητή, του ιστορικού, του μελετητή, του ερευνητή, του δημοσιογράφου, του απλού πολίτη.
 • Τη δημιουργία έξυπνου μηχανισμού αναζήτησης και εύρεσης υλικού πληροφόρησης και τεκμηρίωσης.
 • Την ενίσχυση του επιστημονικού ενδιαφέροντος και την υποβοήθηση της έρευνας στο πεδίο της πολεμικής ιστορίας.
 • Την προσέλκυση του ενδιαφέροντος από το ευρύ κοινό σε θέματα πολεμικής ιστορίας.
 • Την ενίσχυση της πρόσβασης των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, προκειμένου να ενημερώνεται, να αιτείται και να λαμβάνει έγγραφα.
 • Την απλοποίηση και τον επανακαθορισμό σύγχρονων ηλεκτρονικών διαδικασιών για τη χορήγηση πιστοποιητικών με σκοπό τη μείωση χρόνου και του λειτουργικού κόστους εξυπηρέτησης,  τον περιορισμό των λαθών και την αύξηση αξιοπιστίας.
 • Την εξασφάλιση ενιαίας και ισότιμης εξυπηρέτησης των πολιτών.
 • Την αποτελεσματική διαφύλαξη του υλικού της ΥΣΑ που υπάρχει σε αναλογική μορφή από τη φθορά του χρόνου μέσω της ψηφιοποίησής του.
 • Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών με την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης καθώς και την ενιαία και ισότιμη συμμετοχή τους μέσω της σχεδιαζόμενης διαδικτυακής πρόσβασης στις πληροφορίες.
 • Τη βελτίωση των σχέσεων ΥΣΑ – πολίτη.
 • Την ανάπτυξη των δυνατοτήτων αμφίδρομης επικοινωνίας, με όλους τους πολίτες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 
globo
wcag2AA
ssllogo

europaeu

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

digitalplan
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
espa espa

ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
(Άξονας Προτεραιότητας 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση»)